กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจรรยา ประหยัดทรัพย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฉัตรวดี เจริญพร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางน้อย อินทรพรหม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0