กลุ่มสาระฯภาษาไทย

จรรยา ประหยัดทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย