กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาซีเราะห์ สารีกามา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์