กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนาซีเราะห์ สารีกามา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรัชญา ใจลัดหลวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0