กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสานิตย์ ตรีแก้ว
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสิรภพ จันทร์วิมาน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1