กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ละออ บุญยอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ