กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนำ ดำประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจำนงค์ เพชรเจริญทอง
ครูชำนาญการ