กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศิวพร อ่อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุญรสา มากชู
พนักงานราชการ