กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ซาอีดะห์ บือราเฮง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ